Tieto Predajné a obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“). Zmluva a podmienky môžu byť menené iba písomne a to formou dodatku k zmluve.

Zmluvné strany sú v podmienkach označované „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“. Alivex, s.r.o. je teda zhotoviteľ a druhá strana je objednávateľ.

Predmetom zmluvy je najmä zhotovenie diela zhotoviteľom a zaplatenie ceny diela objednávateľom za jeho uskutočnenie. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi cenu diela. Všetko v prevedení a v množstve podľa požiadaviek objednávateľa tak, ako je uvedené v dokumentoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dielom sa rozumie zhotovenie veci zhotoviteľom podľa podmienok zjednaných v zmluve o dielo a jej montáž.

1. PREDZMLUVNÉ KONANIE

1.1 Pred uzavretím zmluvy prebieha predzmluvné jednanie, ktoré je právne nezáväzné. Vzorky, ukážky, vzory vybraté v katalógoch alebo prospektoch majú iba informačný charakter. Špecifikácia tovaru je určená v katalógových listoch alebo technických podmienkach, pričom odlišnosti sú uvedené v zmluve.

1.2 Objednávateľ je zodpovedný za technické údaje a iné údaje, ktoré uviedol zhotoviteľovi a ktoré sa týkajú tovaru alebo diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť predovšetkým v doplnení potrebných výrobno-technických údajov podľa požiadaviek objednávateľa.

1.3 Ak nebola pred podpisom zmluvy prevedená prehliadka miesta dodania a montáže diela pracovníkom zhotoviteľa, objednávateľ plne ručí za správnosť zadaných rozmerov výrobkov, nesie všetky riziká plynúce z prípadného nesúladu zadaných rozmerov okien a dverí s rozmermi skutočných stavebných otvorov a hradí prípadné náklady v dôsledku toho vzniklé.

2. CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY, SANKČNÉ DOJEDNANIA

2.1 Cenou sa rozumie cena diela zjednaná v zmluve. Cena je konečná a zahrňuje iba tie výrobky, materiály a služby v množstve a cene, ktorá je uvedená v zmluve.

2.2 Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi v deň dokončenia montáže. Za deň dokončenia montáže sa rozumie prevedenie montáže aa odovzdanie diela objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ montáž neumožní či neprevezme od zhotoviteľa dielo, má zhotoviteľ nárok na úhrade ceny diela v deň, ktorý bol ako termín montáže stanovený buď dohodou zmluvných strán, alebo určený písomnými oznámením zhotoviteľom podľa čl. 3.1

2.3 Objednávateľ je povinný do 7 dní od podpisu zmluvy uhradiť zhotoviteľovi zálohu vo výške 70% ceny diela na účet zhotoviteľa, ak nie je v zmluve určené inak. Ako podklad k zaplateniu zálohy slúži zmluva o dielo s uvedeným číslom účtu zhotoviteľa; ako variabilný symbol sa použije číslo zmluvy o dielo. Doplatok ceny diela je splatný v hotovosti pri predaní diela zhotoviteľovi, pokiaľ nie je v zmluve určené inak. Povinnosť uhradiť zostávajúcu časť celkovej ceny splní objednávateľ rovnako tak, keď celou túto čiastku zloží alebo prevedie na účet zhotoviteľa tak, aby bola zhotoviteľovi pripísaná na účet najneskôr v deň predania diela.

2.4 Povinnosť objednávateľa prevziať dielo a uhradiť cenu podľa predchádzajúceho bodu nie je dotknutá ani prípadnou reklamáciou diela podľa bodu 5.13 alebo drobnými vadami diela nebrániacimi jeho prevzatiu.

2.5 Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, objednávateľ je povinný uhradiť zálohu najneskôr do 7 dní od dátumu podpisu zmluvy. Pri nedodržaní tejto lehoty sa postupuje podľa bodu 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred úhradou zálohy nie je zhotoviteľ povinný plniť zmluvu.

2.6 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny alebo s prevzatím diela si zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania objednávateľa. Požiadavka musí byť uplatnená vždy písomnou formou.

2.7 Pri omeškaní zhotoviteľa so zhotovením diela môže objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dohodnutej ceny nedodanej časti diela za každý deň omeškania. Požiadavka musí byť uplatnená písomnou formou.

2.8 Dátumom úhrady zálohy sa rozumie dátum pripísania čiastky na účet zhotoviteľa, dátum odovzdania hotovosti alebo na pokladni v sídle zhotoviteľa v Trnave.

2.8.1 Dátumom úhrady konečnej faktúry sa rozumie dátum pripísania čiastky na účet zhotoviteľa alebo dátum odovzdania hotovosti zástupcovi zhotoviteľa.

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo môže byť uhradená taktiež zápočtom vzájomných pohľadávok a záväzkov, k čomu obe strany podpisom zmluvy dávajú súhlas.

2.10 Zhotoviteľ môže požadovať primerané zvýšenie ceny, ak sa pri realizácii diela objaví potreba prevedenia takýchto činností a úkonov, bez ktorých nejde dielo dokončiť, a ktoré neboli v cene za dielo zahrnuté a zároveň nemohli byť zhotoviteľom, ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, predvídané v dobe uzatvorenia tejto zmluvy. Navýšenie ceny musí byť oznámené objednávateľovi písomne. Pokiaľ objednávateľ nebude so zvýšením ceny za dielo súhlasiť, má právo od tejto zmluvy bez zbytočného odkladu odstúpiť, avšak je povinný zhotoviteľovi uhradiť časť už prevedeného diela a vzniknuté náklady, ak mu z doterajšej realizácie diela vznikol majetkový prospech. Ak neodstúpi objednávateľ bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia zhotoviteľa o zvýšení ceny, je povinný zvýšenú cenu za dielo zhotoviteľovi riadne uhradiť.

3. DOBA ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

3.1 Doba zhotovenia diela je uvedená na titulnom liste zmluvy o dielo. Stanovuje počet týždňov od dátumu úhrady zálohy do doby, kedy bude objednávateľ vyzvaný k prevzatiu diela. Konkrétny deň a čas prevedenia diela v mieste plnenia oznámi zhotoviteľ, za účelom zaistenia súčinnosti, objednávateľovi písomne, emailom alebo sms správou v dostatočnom predstihu pred začiatkom prevedenia.

3.2 Zhotoviteľ má právo na predĺženie doby zhotovenia diela až o 14 dní, alebo od zmluvy odstúpiť v prípade omeškania objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry podľa bodu 2.5. Pre prípad odstúpenia zhotoviteľa z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry podľa bodu 2.5 je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z ceny diela.

3.3 Zhotoviteľ má právo na predĺžení doby zhotovenia diela v prípade, že k nesplneniu povinnosti zhotoviteľa dôjde v dôsledku vyššej moci alebo v dôsledku neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa a nepripravenosti miesta pre montáž diela.

4. VYMEDZENIE POJMOV

4.1 Montážou sa rozumie usadene nových okien a dverí do pripravených otvorov, ukotvenie a zapenenie montážnou penou, bez jej orezávania. Súčasťou tejto montáže nie je ošetrenie pripojovacej špáry podľa bodu 4.2

4.2 Ošetrením pripojovacej špáry sa rozumie osadenie parotesných alebo paroprepustných fólií na špáry medzi oknami alebo dverami a stavebným otvorom, ktoré v tomto mieste zaistí splnenie požiadaviek EN.

4.3 Montáž parapetov nie je súčasťou montáže okien a bude uskutočnená iba ak bude v zmluve dojednané aj murárske zapravenie, podľa bodu 4.5.

4.4 Demontážou sa rozumie deštruktivné odstránenie existujúcich výplní otvorov tak, aby bolo možné montovať nové výplne a ich odnos na určené miesto (podesta poschodia v bytovom dome, dvor rodinného domu) pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie vonkajšej fasády vzniknuté z dôvodu jej zlého technického stavu, napr. zvetranie, premrznutie, praskliny, odpadnuté kúsky atď. Demontážou sa rozumie iba demontáž drevených okien, demontáž oceľových okien, výloh, luxfer alebo kopilitov nie je súčasťou bežnej demontáže a je spoplatnená zvláštnou položkou v zmluve.

4.5 Zapravením sa rozumie odstránenie prebytočnej peny, murárske začistenie špáry medzi oknami alebo dvermi a ostením z interiérovej strany, montáž parapetov dodaných zhotoviteľom spoločne s oknami. Zapravením sa nerozumie oprava pôvodných obkladov dlažby alebo iného obloženia ostenia.

4.6 Súčasťou každého zapravenia je zároveň aj oprava vonkajšej špáry (do hr. 10mm) pružným tmelom. Touto opravou nie je myslená oprava špár, trhlín, odpadnutých kusov muriva, omietok, malieb atď. To platí iba za predpokladu, že takáto oprava je uskutočniteľná bez nutnosti použitia lešenia alebo plošiny. V ostatných prípadoch opravu vonkajšej špalety zhotoviteľ neuskutoční.

4.7 V prípade vzniku väčších špár alebo odpadnutých kusov omietky ako je uvedené v bode 4.6, je možné uskutočniť ich opravu omietkovou zmesou a to ako práce naviac. Cenu takto vzniknutej práce naviac je nutné dohodnúť s pracovníkom ešte pred začatím týchto prác. Úhrada týchto prác naviac prebehne v hotovosti pracovníkovi, ktorý opravu uskutočňuje.

4.8 Likvidáciou sa rozumie odvoz a následná likvidácia demontovaných výplní a vzniknutej sutiny vrátane hrubého upratania.

4.9 Dopravou sa v tomto prípade rozumie doprava diela do miesta, ktoré určí objednávateľ. Cena dopravy je uvedená v zmluve.

4.10 Objednávateľ je povinný učiniť všetko preto, aby ochránil svoj majetok pred poškodením v dôsledku montáže a ďalších prác. Zhotoviteľ za tento majetok nenesie žiadnu zodpovednosť.

4.11 Tovarom sa pre účely tejto zmluvy chápu výrobky zhotoviteľa v dobe od ich výroby zhotoviteľom do okamžiku ich montáže do stavebných otvorov. Neoddeliteľnou súčasťou diela sú i ochranné fólie na profiloch, štítky na sklách a iné označenia.

4.12 Všetky práce spojené so zabudovaním výrobkov do stavby je možné uskutočniť len ak vonkajšia teplota neklesne pod -8˚C., u montáže s ošetrením pripojovacej špáry (podľa bodu 4.2) pod +5˚C. v týchto prípadoch nie je možné tieto práce uskutočniť a zhotoviteľ počas tejto doby nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy.

5. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, DODANIE, PREVZATIE ALEBO VRÁTENIE DIELA

5.1 Objednávateľ je povinný sám a na svoje náklady zaistiť stavebnú pripravenosť tak, aby bolo možné montáž a ostatné práce, ktoré sú súčasťou zmluvy, uskutočniť.

5.2 Pokiaľ nie je stavebná pripravenosť zaistená v lehote 2 mesiacov odo dňa plánovaného dátumu montáže, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy z tohto dôvodu je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 75% z ceny diela. Zhotoviteľ je v prípade, že nie je zaistená stavebná pripravenosť pre montáž diela, oprávnený zvoliť prípadne jednostrannú zmenu zmluvy s montážou na zmluvu bez montáže a dielo vyfakturovať so základnou sadzbou DPH, dielo uskladniť a požadovať po objednávateľovi náklady za uskladnenie.

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť riadne zloženie a prehliadku zjavných vád výrobkov po uskutočnení dopravy a uložení výrobkov do doby zahájenia montáže. V dobe od okamžiku uskutočnenia dopravy výrobkov do dňa montáže preberá objednávateľ plnú zodpovednosť za stratu, zničenie či poškodenie výrobkov.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde bude uskutočňovaná montáž výrobkov, zaistiť bezplatný odber vody a elektrickej energie, zabezpečiť dostatočný a bezpečný priechod do miesta plnenia a pripraviť vyprataný pracovný priestor a zabezpečiť ho proti poškodeniu a krádeži na mieste montáže.

5.5 Ak bránia riadnemu začatiu montáže prekážky na strane objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť zhotoviteľovi náhradu škody, pokiaľ zhotoviteľovi vznikne. O dobu trvania prekážok sa predlžuje doba uskutočnenia diela a zhotoviteľ nie je po túto dobu v omeškaní s plnením povinností podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ môže ďalej požadovať zaplatenie namontovaných častí a objednávateľ sa zaväzuje tieto uhradiť. Ďalej je objednávateľ povinný uhradiť náklady naviac vzniknuté vinou stavebnej nepripravenosti.

5.6 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, má každé prerušenie montáže diela spôsobené objednávateľom za následok odpovedajúce posunutie konečného termínu odovzdania diela. Ak objednávateľ výslovne požaduje po zhotoviteľovi prerušenie realizácie už začatého diela, zaväzuje sa prevziať namontované a doposiaľ nenamontované prvky vrátane všetkého príslušenstva a ich dohodnutú cenu riadne uhradiť.

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť jednotlivé dodávky výrobkov a ich zabudovanie naraz, plynulo a bez prerušenia. Tomuto odpovedá aj cena, ktorá je za tieto práce požadovaná v zmluve.

5.8 Ak nebude možné uskutočniť zabudovanie v súlade s dojednaním v predchádzajúcom odseku z akéhokoľvek dôvodu vzniknutého na strane objednávateľa, budú objednávateľovi písomne vyúčtované náklady s tým spojené nad rámec dohodnutej ceny diela a požadované ich zaplatenie. Objednávateľ s týmto dojednaním výslovne súhlasí a zaväzuje sa k tomu, že tieto náklady nad rámec dohodnutej ceny diela zhotoviteľovi včas uhradí.

5.9 Dielo bude objednávateľovi odovzdané na základe písomného odovzdávajúceho protokolu, ktorý podpíšu osoby oprávnené konať menom zhotoviteľa a objednávateľ alebo tretia osoba určená objednávateľom, ktorá sa preukáže platnou plnou mocou.

5.10 Ak sa vyskytnú pri odovzdaní diela drobné vady a nedorobky, bude o tom spísaný reklamačný protokol spolu s uvedením termínu ich odstránenia. Vady zistené dodatočne budú posudzované s ohľadom na možnú vinu objednávateľa alebo pracovníkov uskutočňujúcich následné práce.

5.10 Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj vtedy, ak dielo vykazuje drobné vady a drobné nedorobky, ktoré samy o sebe a ani v spojení s inými nebránia užívaniu diela. Pokiaľ objednávateľ odmieta takéto dielo prevziať aj po opakovanej výzve, strany sa dohodli, že v takomto prípade bolo dielo riadne prevzaté objednávateľom a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru.

5.11 Ak bude dielo zhotovované v období presahujúcom obdobie jedného mesiaca alebo ak bude dielo zhotovované po častiach v jednotlivých časových etapách špecifikovaných v zmluve, bude po ukončení každého mesiaca, alebo časovej etapy, nasledovať čiastkové odovzdanie a prevzatie diela. Po každom takomto čiastkovom odovzdaní je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za čiastočnú dodávku a objednávateľ je povinný ju uhradiť. Písomný zápis o tom potom bude mať i formu čiastkových odovzdávajúcich protokolov a záverečného odovzdávajúceho protokolu.

5.12 Ak sa nedostaví objednávateľ k prevzatiu diela ani v náhradnom termíne, je zhotoviteľ oprávnený nechať podpísať odovzdávajúci protokol namiesto zhotoviteľa dôveryhodnou a nestrannou osobou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade druhého nedostavenia sa objednávateľa k prevzatiu diela, hoci bol zhotoviteľom k tomuto prevzatiu riadne vyzvaný, platí domnienka, že dielo bolo dňom náhradného termínu k prevzatiu diela zhotovené a odovzdané objednávateľovi riadne, včas a bez vád.

5.13 Objednávateľ prehlasuje, že stav priestorov, v ktorých bude uskutočňovaná montáž, bude v dobe montáže v súlade s požiadavkami platných predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce, protipožiarnych predpisov, hygienických predpisov a ostatých relevantních zákonných nariadení, pokiaľ sa na miesto montáže vzťahujú.

5.14 Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa okamžikom odovzdania diela, ak neprechádza skorej.

5.15 Ak objednávateľ požaduje celkovú kompletizáciu plastových výrobkov (osadenia okenných a dverných kľúčok, krytiek kovania, vložiek zámkov dverí, montáž žaluzií a ďalšie úkony) až po ukončení montáže a odovzdaní diela objednávateľovi, je povinný tak uskutočniť písomnou formou v protokole o dodatočnej montáži. Ak k tomu dôjde, bere na vedomie právo zhotoviteľa požadovať doplatenie preukázateľných nákladov s tým spojených.

5.16 Objednávateľ je povinný odstrániť ochrannú fóliu na profiloch najneskôr do 3 mesiacov od dátumu montáže, v opačnom prípade stráca záruku na jej bezpečné odstránenie.

5.17 V prípade použitia parotesných a paroprepustných fólií (podľa bodu 4.2), je nutné do 4 mesiacov tieto fólie zapraviť omietkou alebo inak ošetriť proti slnečnému žiareniu.

6. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

6.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela až úplným zaplatením ceny diela vrátane eventuálnych prác naviac, úrokov z omeškania a vyúčtovaných zmluvných pokút. Pri omeškaní s úhradou ceny je zhotoviteľ oprávnený dielo objednávateľovi odobrať, bez toho, aby to bolo možné považovať za porušenie zmluvnej povinnosti alebo odstúpenie od zmluvy.

6.2 Ak odstúpi zhotoviteľ od zmluvy pre nezaplatenie zo strany objednávateľa, ktorému bol predmet diela už dodaný, bez toho, aby doposiaľ prešlo vlastníctvo k nemu na objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený predmet diela od objednávateľa priviesť späť, prípadne i demontovať už zabudované výrobky z objektu objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, v takomto prípade odvoz, prípadne demontáž diela umožniť a strpieť.

6.3 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa okamžite o vyhlásení konkurzu na jeho osobu, o zahájení insolvenčného riadenia, o vstupu do likvidácie, ním podanom návrhu na vyrovnanie, alebo na vyhlásenie konkurzu. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť zásah tretej osoby vo vzťahu k dielu, ktoré je predmetom výhrady vlastníctva alebo k postúpeným nárokom, s odovzdaním podkladov potrebných pre intervenciu.

6.4 Pre prípad, že do okamžiku úhrady celkovej ceny diela objednávateľom, bude dielo ďalej odovzdané či zdanlivo odovzdané tretej osobe napr. ako súčasť ďalšieho diela či inej dodávky, je objednávateľ povinný túto tretiu osobu písomne informovať o existencii výhrady vlastníckeho práva v prospech zhotoviteľa a upozorniť ju na to, že nie je vlastníkom diela a nie je oprávnený s týmto nakladať za účelom jeho predaja. Pokiaľ táto situácia nastane, je objednávateľ povinný o tomto ihneď písomne vyrozumieť zhotoviteľa.

7. ZÁRUKA ZA AKOSŤ, REKLAMAČNÉ RIADENIE

7.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na výrobky zhotoviteľa záruku 5 rokov za podmienky vykonania montáže zhotoviteľom. Na výrobky zhotoviteľa dodané bez montáže alebo priamo prevzaté objednávateľom u zhotoviteľa, ako aj na doplnky nevyrábané zhotoviteľom (parapety, dverné výplne, žalúzie, rolety, siete, samozatvárače, elektrické zámky a pod.) poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi záruku 2 roky.

7.2 Záručná doba na dielo zhotovené zhotoviteľom začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom alebo v prípade odoprenia prevzatia diela v deň dokončenia montáže.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo skladovaním, za vady vzniknuté pri doprave alebo montáži v prípade, že ju nezaisťuje zhotoviteľ a za vady vzniknuté z dôvodu vyššej moci. (vis major)

7.4 Právo zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomnou formou okamžite po zistení vád. email: dopyt@alivex.sk. Reklamácia musí vždy obsahovať číslo zákazky, dátum a rok montáže, meno, kontaktnú adresu, telefón a presný popis vady. K nahláseniu reklamácie môže využiť aj reklamačný formulár na www.alivex.sk

7.5 Podrobný popis možností uplatňovania reklamácie v rámci záruky spoločne s vymedzením prípadov, v ktorých sa nedá nahlásený servisný prípad posudzovať ako reklamačný, je uvedený v Reklamačnom poriadku zhotoviteľa, ktorý je dostupný vo všetkých pobočkách a predajných kanceláriách zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne uplatnené vady, splňujúce podmienky uvedené v Reklamačnom poriadku, na svoje náklady odstrániť najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia vady.

7.7 Pri poskytnutí záručnej opravy zhotoviteľom je objednávateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä umožniť vstup do priestorov, kde sa nachádza dielo, komunikovať so zástupcami zhotoviteľa, ktorí reklamáciu riešia, dohodnúť sa a odsúhlasiť včas spôsob odstránenia vady, umožniť zhotoviteľovi odvoz diela alebo jeho častí, na ktoré sa vzťahuje uplatnenie záruk za účelom odstránenia vád a pod.

7.8 Ak nebude reklamácia oprávnená, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi náhradu škody vzniknutej prejednávaním takejto bezdôvodnej reklamácie podľa platného cenníku servisných prác.

8. OSTATNÉ

8.1 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce listiny:

  • titulný list zmluvy s uvedením ceny diela, rozsah montáže, termínu plnenia a výšky zálohy, miesto uskutočnenia montáže
  • rozmerové a cenové vyobrazenie okien a doplnkov
  • tieto Predajné a dodacie podmienky

8.2 Obe zmluvné strany prehlasujú, že je im obsah týchto listín známy a že s ich obsahom súhlasí.

8.3 Zmluva o dielo je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z nich každá zmluvná strana obdrží jedno.

8.4 Podpisom zmluvy obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu prečítali a svojimi podpismi potvrdzujú, že so všetkými podmienkami zmluvy, technickými parametrami, prevedením výrobkov, doplnkov a spôsobom zabudovania súhlasia tak, ako je uvedené v zmluve. Zároveň sú si vedomé, že na prípadné reklamácie, plynúce z neporozumenia, nebude braný po uzavretí zmluvy zreteľ.

8.5 Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a potvrdzujú, že nebola spísaná v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

8.6 Objednávateľ nesmie svoje zmluvné práva bez výslovného súhlasu zhotoviteľa previesť na tretiu osobu.

8.7 Ak stratí niektoré ustanovenie v týchto podmienkach alebo niektoré ustanovenie v rámci iných dohôd svoju platnosť, nedotýka sa to platnosti všetkých ostatných ustanovení a dohôd.

8.8 Obe strany sa zaväzujú udržovať všetky informácie zaistené pri plnení zmluvy v tajnosti, nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré získali v súvislosti s realizáciou zmluvy, ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy alebo jednu zo zmluvných strán alebo ktoré je nutné vzhľadom k ich povahe považovať za dôverné.

8.9 Zmluvné strany a ich zástupcovia podpísaní pod zmluvou prehlasujú, že údaje uvedené v zmluve ako napr. identifikačné čísla, čísla účtov a ich oprávnenie zastupovať zmluvnú stranu sú pravdivé. Zmluvné strany sa zaväzujú okamžite informovať druhú zmluvnú stranu o zmene týchto údajov.

8.10 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené zmluvou, podmienkami a pod. sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníku a ostatnými platnými právnymi predpismi.

8.11 Pre prípad doručovania listín súvisiacich so zmluvou (faktúra, odstúpenie, reklamácia a pod.) platí, že budú posielané na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve. V pochybnostiach platí, že listina bola doručená tretí pracovný deň odo dňa jej odoslanie doporučeným listom na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve.

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky získané osobné údaje využívať výhradne k riadnemu plneniu zmluvy a ručí za nakladanie s nimi v súlade so zákonom č. v platnom znení, čomu dáva objednávateľ podpisom zmluvy súhlas.

8.13 Objednávateľ dáva zhotoviteľovi súhlas s prípadným použitím fotografií dodaného diela a referenčného odkazu.